GDPR/PrivacyWhiteLabelArts

Sander Anseeuw gevestigd aan Veldegemsestraat 34 Ruddervoorde 8020 België,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.whitelabelarts.com
Sander Anseeuw, Veldegemsestraat 34 Ruddervoorde 8020 België
+32477461962
sander@whitelabelarts.com
BE0845124079

WhiteLabelArts  verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hierondervind je een overzicht van depersoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
– IP-adres
- Overige persoons gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door eenprofiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevensover jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag oververschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat ditbedrijf onderdeelis van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/ofgevoelige persoonsgegevens die wijverwerken

Onze websiteen/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebbenverzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons opvia info@whitelabelarts.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij  persoonsgegevens verwerken

WhiteLabelArts  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbriefen/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien ditnodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je teinformeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Jede mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederenen diensten bij je af te leveren
- WhiteLabelArts  analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en hetaanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
-WhiteLabelArts  volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
-WhiteLabelArts  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WhiteLabelArts bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. U kan zich ten allen tijde uitschrijven. Enkel boekhoudkundige data dient 10 jaar bewaard te worden door wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

WhiteLabelArts verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. WhiteLabelArts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken die wijgebruiken.
WhiteLabelArts gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. WhiteLabelArts  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat dewebsite naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geÏnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in testellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Opdezewebsite worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijnbijvoorbeeld de sociale media-bedrijven en zoekmachines zoalsFacebook en Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt hetrecht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of teverwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventueletoestemmingvoor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar temaken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens doorWhiteLabelArts  en heb je het recht opgegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons eenverzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van joubeschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jougenoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek totinzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jepersoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming ofbezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naarinfo@WhiteLabelArts  .com.

Om er zeker van te zijndat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou eenkopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak indeze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook metnummersonderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN)zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zosnelmogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

WhiteLabelArts wil je er tevens op wijzen dat je demogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationaletoezichthouder, de AutoriteitPersoonsgegevens. Dat kan via devolgendelink:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WhiteLabelArts neemt de beschermingvan jouw gegevens serieus en neemt passendemaatregelen om misbruik,verlies, onbevoegde toegang, ongewensteopenbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij hetidee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijnaanwijzingen vanmisbruik, neem dan contact op met onze klantenserviceof via info@WhiteLabelArts  .com. WhiteLabelArts  heeft devolgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

-Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner enfirewall.
- TLS(voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens viaeen beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- DKIM, SPF en DMARCzijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen datjij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijnof bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens tebemachtigen.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend opDNS) voor het omzettenvan een domeinnaam (#company_website) naar hethieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van eendigitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch latencontroleren.Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naareen vals IP-adres.


Download deze tekst als PDF