Algemenevoorwaarden Webshop WhitelabelArts.


Ondernemingsgegevens


SanderAnseeuw
WhitelabelArts
Veldegemsestraat 34 Ruddervoorde8020
sander@whitelabelarts.com
+32477461962
BE 0845124 079

KoenVancauwenberghe
WhitelabelArts
Camille Lemonnierlaan 114Ronse 9600
koen@whitelabelarts.com
+32486 89 21 10
BE 0808 169 752

Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van WhitelabelArts, een feitelijke vereniging met maatschappelijke zetel te Veldegemsestraat 34 Ruddervoorde 8020, BTW BE 0845 124 079, RPR Brugge, en Camille Lemonnierlaan 114 Ronse 9600, BTW BE 0808 169 752, RPR Oudenaarde (hierna 'WhitelabelArts') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van WhitelabelArts moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluitingvan alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door WhitelabelArts aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden WhitelabelArts niet. WhitelabelArts is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechtsgehouden tot een middelenverbintenis. WhitelabelArts is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- ofdrukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door WhitelabelArts. WhitelabelArts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Na selectie van de gewenste producten kan U in de winkelwagen (cart) een overzicht zien, de aantallen aanpassen en de totaalprijs van de bestelling bekijken. Indien uw product verzendkosten heeft worden deze getoond nadat U uw adres ingegeven heeft. Vervolgens ziet men het totaal met alle kosten en kan men overgaan tot betaling. Hierna wordt U per email op de hoogte gehouden van de status van uw bestelling. U kan betalen via:

Voor fiat overmakingen dragen wij de kosten en dient U niets extra tebetalen tenzij uw bank of credit kaart U als klant van hun extra kosten aanrekent, zoals omzettingen naar Euro.

Voor cryptocurrency gelden andere regels, indien U via de crypto.com app betaald zijn er geen tansactiekosten (networkfees), indien U van een eigen wallet rechtstreeks wil overschrijven dient U de eventuele networkfees te betalen, of een crypto te kiezen met minimale/geen networkfees.

WhitelabelArts is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Elk artikel vermeldt hoe het geleverd wordt, of kan opgehaald worden.

Voortickets gelden onze administratie en uw digitaal ticket als bewijsvan de aankoop en toegang tot het vermelde event.

Artikelenbesteld via deze webwinkel worden geleverd wereldwijd indienmogelijk.

Delevering gebeurt door eengeschikte koerier of onszelf. U kan ook de bestelde producten komenophalen.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd zoals aangegeven bij het product.

Bepaaldeproducten hebben we in stock, andere worden handmatig afgewerkt envragen meer tijd. U wordt hiervan altijd op de hoogte gebracht.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van eenartikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klantonverwijld worden gemeld aan WhitelabelArts.

Hetrisico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij(of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is)de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter alover op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerdervan de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren endeze keuze niet door WhitelabelArts was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Degeleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betalingdoor de Klant, de exclusieve eigendom van WhitelabelArts.

DeKlant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoudvan WhitelabelArts te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog nietgeheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Debepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hunhoedanigheid van consument artikelen online aankopen bijWhitelabelArts.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Dit recht vervalt voor op maat gemaakte producten die specifiek voor de Klant gemaakt zijn.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed ontvangen heeft. WhitelabelArts behoudt zich het recht om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruikvan de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

"Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te latenbeginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst."

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal WhitelabelArts alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat WhitelabelArts op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan WhitelabelArts wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een anderewijze van levering dan de door WhitelabelArts geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

WhitelabelArts betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders zins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening wordengebracht.

DeKlant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum vanlevering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de WhitelabelArts klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan WhitelabelArts.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant WhitelabelArts zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datumvan aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst


Deklantendienst van WhitelabelArts is bereikbaar op het telefoonnummer +32 477 46 19 62, via e-mail op sander@whitelabelarts.com of per post op het volgende adres
Veldegemsestraat 34 Ruddervoorde 8020.
Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderdde uitoefening van andere rechten waarover WhitelabelArts beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrestvan 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, meteen minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt WhitelabelArts zich het recht voor de niet(volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, WhitelabelArts respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van depersoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voorvolgende doeleinden: verwerkenen leveren van uw bestelling, U op de hoogte houden van dezebestelling, occasionele nieuwsberichten van onze bezigheden. Wij delen uw gegevens niet met derden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopieidentiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan WhitelabelArts, Veldegemsestraat 34 Ruddervoorde 8020, sander@whitelabelarts.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Ingeval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot WhitelabelArts,Veldegemsestraat 34 Ruddervoorde 8020, sander@whitelabelarts.com.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: Google, Facebook, Zoho, dit enkel in het kader om onze activiteiten te waarborgen, niet voor promotionele doeleinden van deze firmas.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, WhitelabelArts heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

WhitelabelArts houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezochtworden.

Indien U vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op sander@whitelabelarts.com.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Firstparty cookies – om bv onze webshite en webshop te latenfunctioneren.

Thirdparty cookies – Ecwid, google en facebook, om bezoekersstatistiekenbij te houden.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerdwordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaaldeapplicaties niet zal kunnen gebruiken.

Doorgebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheiden de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door WhitelabelArts om één van de indeze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welkrecht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als eenverzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar explicietnaar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van WhitelabelArts. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavigeVoorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


He tBelgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bijgerechtelijke geschillen. DeConsumentkan zich ook wenden tot het ODR-platform(http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Download als PDF